Bedre medisinering gir økt livskvalitet for sykehjemsbeboere

Apotek 1 har vært samarbeidspartner i et omfattende legemiddelprosjekt i Oslo kommune, der 2.500 langtidspasienter har fått en grundig gjennomgang av legemiddellista si.

Legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team

Farmasøyter i Apotek 1 har sammen med leger og sykepleiere ved sykehjemmene gått gjennom legemiddelbehandlingen, og gitt råd om endringer

  • Andelen unødvendige legemidler ble betydelig redusert
  • Bruken av sovemidler, antidepressiva, vanndrivende legemidler og blodfortynnende midler som skal forebygge hjerneslag ble redusert
  • Det ble gitt mer smertestillende midler (paracetamol) og demensmidler som virkemiddel mot uro og forvirring.

Endringene i medisineringen ga økt overskudd og livskvalitet for mange av beboerne.

Farmasøyter øker kvaliteten og effekten på legemiddelgjennomganger. Apotek 1 har gjennom flere prosjekter opparbeidet bred erfaring på dette området.

Ta kontakt med Fagsjef Åse Kielland for å høre mer om hvordan Apotek 1 kan bistå med farmasøytisk kompetanse inn i tverrfaglige team på sykehjem.

Se også saken på nrk.no

Hva er legemiddelgjennomgang?

  • En legemiddelgjennomgang er en strukturert metode for å gå igjennom enkeltpasienters totale legemiddelbruk slik at denne blir best mulig tilpasset pasientens helsesituasjon og alder.
  • Sykepleiers observasjoner, laboratorieprøver, og legens vurdering av diagnoser og behandlingsvurderinger kombineres med farmasøytens gjennomgang av legemiddellisten for å identifisere legemiddelrelaterte problemer.
  • Mulige tiltak blir diskutert i et eget møte og en egen oppfølgingsplan blir laget.

En legemiddelgjennomgang fører normalt sett til at doseringer endres, legemidler kuttes ut eller ny behandling igangsettes.

For å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem anbefaler Det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang ved innkomst, halvårs- og årskontroll.

Publisert: Oktober 2014