Astma

Astma er en kronisk betennelse i nedre luftveier som fører til hevelse av slimhinnene, sammentrekking av muskulatur i luftveiene og slimopphopning. Resultatet blir trange luftveier og anfall med hoste, tung pust og piping i brystet.

Astma

Årsak og disponerende faktorer til astma

Årsakene til astma er bare delvis kartlagt, og mange faktorer er sannsynligvis av betydning. Astma kan være arvelig. Hvis foreldre har astma, allergi eller atopisk eksem er det større risiko for at barnet utvikler astma. Personer med allergi har også lettere for å utvikle astma enn andre.

Et astmaanfall kan utløses av flere årsaker, deriblant pollen, husstøvmidd, pelsdyr, fugler, sigarettrøyk, parfyme, luftforurensning, muggsopp, støv fra mel og andre allergener. Ytre påkjenninger som varme eller kulde, fysisk aktivitet, væromslag, emosjonelle reaksjoner og infeksjoner kan også være en faktor. Inntak av enkelte legemidler, deriblant ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), acetylsalisylsyre og betablokkere (særlig ikke-selektive) kan bidra til å forverre astma hos enkelte. Studier viser at så mange som en av fem voksne astmatikere kan få astmaanfall av acetylsalisylsyre og andre NSAIDs.

Forekomst av astma

Mellom 5 til 11 % av barn på 10 år har astma, og andelen er enda høyere for yngre barn. Astma kan også utvikles i voksen alder og man antar at cirka 8 % av alle voksne har astma.

Symptomer ved astma

Symptomene på astma kan variere, både fra dag til dag og gjennom livet.

 • Tung pust og særlig problem med å puste ut
 • Økt slimproduksjon og slimopphopning i luftveiene
 • Følelse av tranghet i luftveiene
 • Pipelyder og hvesende pusting
 • Hoste, ofte verst om natten og tidlig om morgenen
 • Trøtthet og slapphet

Når bør du kontakte lege

 • Hvis du mistenker at du har astma
 • Hvis du har astma og opplever et alvorlig astmaanfall med økende åndenød og piping fra brystet
 • Dersom du bruker legemidler mot astma og disse ikke har god effekt, eller at du opplever bivirkninger

Sykdomsforløp ved astma

Sykdomsforløpet, dvs. grad av hyppighet av astmaanfall og alvorlighet, varierer fra person til person. Sykdommen kan arte seg som lett, moderat, alvorlig eller livstruende. Astmaanfallet kan spontant gå over av seg selv, men det er vanlig å bruke legemidler når anfallet oppstår.

For de med lett astma er prognosen god, og bare en liten andel utvikler alvorlig astma. For de som har moderat til alvorlig astma er det stor risiko for symptomer livet gjennom. Ved alvorlig astma kan det over tid utvikle seg varige forandringer i luftveiene slik at luftveiene blir kronisk trange og dette kan føre til at man utvikler kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette gjelder først og fremst astmatikere som røyker. Tidlig behandling med legemidler kan muligens forhindre utvikle av de varige forandringene hos en del astmatikere.

En del kvinner med astma opplever at de blir bedre av sykdommen under svangerskap, mens andre opplever ingen endring eller får forverret sin astma. Det er enighet om at astma bør kontrolleres med legemidler også i svangerskapet, og at lege bør følge nøye opp for å unngå komplikasjoner.

De fleste som har kronisk astma vil oppleve forverring ved fysisk aktivitet, såkalt anstrengelsesutløst astma, og det er mange som opplever astma bare under trening. Man anbefaler likevel regelmessig fysisk aktivitet, som oftest i kombinasjon med anfallsdempende legemidler i forkant av treningen.

Forebyggende råd ved astma

 • Unngå røyking, eller slutt å røyke hvis du allerede gjør det
 • Unngå, eller begrens eksponering for faktorer som kan utløse astma (se Årsak og disponerende faktorer for astma)

Hva kan du gjøre selv ved astma

 • Unngå, eller reduser, kontakt med faktorer som man vet eller mistenker kan utløse eller forverre astmaen.
 • Ved astma som utløses av kulde kan man bruke varmemaske som beskytter mot innånding av kald og tørr luft.
 • Bruk medisinene dine riktig, både forebyggende og anfallsbehandling hvis legen har forskrevet det. Hvis astmaen din varierer kan det være nyttig å få et skjema fra legen din, med plan for medisinering ved forverring og bedring.
 • Måling av lungefuksjonen er viktig for å følge sykdomsaktiviteten og effekten av behandlingen. Dette kan man selv måle ved hjelp av en PEF-måler.
 • Ta en astmakontrolltest jevnlig for å vurdere om du har kontroll over din astma.
 • Regelmessig fysisk aktivitet tilpasset tilstanden er viktig for å bedre lungefunksjonen. Bortsett fra under anfall, behøver ikke astmapasienter å legge noen begrensning på treningen. Det er viktig med god og lang oppvarming. Personer med astma kan få tilskudd til trampoline fra NAV.

Behandling av astma

Målet for astmabehandlingen er at man er symptomfri med best mulig lungefunksjon og fysisk ytreevne, og minst mulig risiko for forverring og astmaanfall. Det tilstrebes også at behandlingen skal gi minst mulig bivirkninger. Legemidlene som benyttes mot astma finnes i ulike former som tabletter, mikstur og legemidler til inhalasjon. Legemidler til inhalasjon er førstevalg ved behandling av astma. Det fins flere forskjellige typer inhalatorer:

Spray/aerosol

Se pakningsvedlegg for den enkelte inhalator. Noen sprayer skal ristes før bruk, andre ikke. Noen sprayer kan sprayes inn på innpust eller kobles til et inhalasjonskammer slik at man rolig kan puste inn legemidlet. Inhalasjonskammeret kan det også kobles maske til. For noen sprayer (Autohaler) utløses dosen automatisk ved inhalasjon. Noen sprayinhalatorer angir antall doser som er brukt, men ikke alle. Hvis antall resterende doser ikke oppgis må man følge med på antall doser man bruker. Beskytt sprayboksene mot frost og direkte sollys, da boksene er som et trykkammer. Sprayboksene bør rengjøres en gang i uken, les bruksanvisningen for hver enkelt spray.

Inhalasjonskammer

Ved bruk av inhalasjonskammer sammen med spray/aerosol øker tilgjengelighet av medikament i lungene (deponering) til 15-20 %. Inhalasjonskammer kan brukes fra 1 års alder. Dette har langt på vei erstattet bruken av forstøverapparat (se under) hos barn opptil 4-5 år. Inhalasjonskammer egner seg spesielt godt til barn og eldre da det ikke stilles så store krav til koordinering, men kan brukes i alle aldre. Inhalasjonskammer kan dekkes på blå resept slik at mesteparten av utgiftene refunderes av staten.

Pulverinhalatorer

Se pakningsvedlegg for den enkelte inhalator. Det fins mange ulike typer pulverinhalatorer (eksempler er Turbuhaler, Diskus, Genuair osv), og som avdelte pulver i kapselform (Breezhaler og HandiHaler). Riktig fremgangsmåte og god inhalasjonsteknikk er viktig. Klargjør en dose, pust godt ut, sett inhalatoren til munnen og inhaler ved å trekke pusten godt inn. Det er viktig at man ikke puster ut gjennom inhalatoren, da fuktigheten i utpusten kan gjøre at pulveret kleber seg til inhalatoren. Inhalatoren må rengjøres regelmessig, bruk en tørr og myk klut eller børste, ikke bruk vann. Både turbuhaler og diskus har telleverk som viser hvor mange doser som er igjen.

Væske til forstøver

Se pakningsvedlegg for den enkelte inhalator. Inhaleres ved hjelp av et forstøverapparat. Fins i avdelte doser eller til oppmåling selv. Man kan koble maske til munnstykket. Forstøverapparatet omdanner medisinoppløsningen (inhalasjonsvæske) til aerosol ved hjelp av trykkluft eller ultralyd. Forstøver er godt egnet til barn og eldre på lik linje med inhalasjonskammer. Inhalasjonsvæsken fortynnes med fysiologisk saltvann inni apparatet før det omgjøres til damp og inhaleres.

Legemidler som brukes ved astma

Legemiddelbehandlingen tilpasses den enkelte ut fra alder og pustefunksjon. Grovt sett kan man skille de ulike legemidlene i to kategorier utifra virkemåte, enten om de virker avslappende på muskulaturen i luftveiene eller om de demper betennelse.

Hurtigvirkende bronkieutvidende midler til inhalasjon (korttidsvirkende beta-2-agonister)

Airomir/Buventol/Ventoline (inneholder salbutamol), Bricanyl (inneholder terbutalin): Brukes gjerne som eneste legemiddel ved lite hyppige symptomer, som anfallsmedisin ved hyppigere astma, og før trening for å forebygge anstrengelsesutløst astma. Virker etter få minutter og effekten varer i 4-6 timer. Kan brukes mange ganger daglig.

Langtidsvirkende bronkieutvidende midler til inhalasjon (langtidsvirkende beta-2-agonist)

Oxis (inneholder formoterol), Serevent (inneholder salmeterol): Benyttes sammen med steroider dersom middels høy dose av steroid ikke gir god sykdomskontroll. Virketid 12 timer. Oxis virker i løpet av 1-3 minutter, Serevent i løpet av 10-20 minutter.

Betennelsesdempende midler til inhalasjon (steroider, glukokortikoider)

AeroBec/Beclomet (inneholder beklometason), Alvesco (inneholder ciklesonid), Asmanex (inneholder mometason), Flutide (inneholder flutikason), Pulmicort/Giona (inneholder budesonid): Utgjør grunnsteinen i moderne astmabehandling. Brukes gjerne ved hyppige astmasymptomer og nattlig astma. Dosen økes ved forverring i følge behandlingsplanen som legen har fastsatt. Tas daglig som fast medisin. Etter inhalasjonen bør man skylle munnen og gurgle halsen med vann som spyttes ut (gjelder ikke Alvesco). Ved bruk av maske bør huden rundt munn og nese tørkes av. Dette minsker risikoen for soppinfeksjon og irritasjon i munn og svelg.

Bronkieutvidende og betennelsesdempende midler til inhalasjon (kombinasjon av langtidsvirkende beta-2-agonist og steroid)

Flutiform (inneholder formeterol og flutikason), Inuxair (inneholder formeterol og beklometason), Relvar (inneholder vilanterol og flutikason), Seretide/Airflusal (inneholder salmeterol og flutikason), Symbicort/DuoResp (inneholder formoterol og budesonid): Tas daglig som fast medisin. Kan også brukes som anfallsmedisin, men kun i samråd med lege. Etter inhalasjonen bør man skylle munnen og gurgle halsen med vann som spyttes ut. Ved bruk av maske bør huden rundt munn og nese tørkes av. Dette gjøres for å unngå soppinfeksjon og irritasjon i munn og svelg.

Leukotrien-antagonister

Singulair/Montelukast tabletter (inneholder montelukast): Tilleggsbehandling ved mangelfull kontroll av moderate til høye doser steroider og beta-2 agonister eller som et alternativ til behandling ved mild astma.

Antikolinergika

Atrovent (inneholder ipratropiumbromid): Kan forsøkes ved manglende symptomkontroll eller bivirkninger med beta-2-agonister. Gis flere ganger daglig. Ved spray gis ofte 2 doser samtidig, vent 5 minutter mellom dosene. Kan gi munntørrhet.

Teofyllin

Nuelin Depot/Theo-Dur (inneholder teofyllin): Kan forsøkes ved manglende symptomkontroll. Lite i bruk. Tabletten skal svelges hel eller deles i to, men må ikke knuses eller tygges. Svelges med et glass vann. Tas helst etter mat.

Andre legemidler som kan brukes ved astma

Glukokortikoidtabletter (steroid)

Cortison (inneholder kortison), Medrol (inneholder metylprednisolon), Prednisolon (inneholder prednisolon): Ved alvorlig astma kan det være nødvendig å bruke steroider i tablettform for å få tilstrekkelig effekt.

Beta-2-agonister

Bambec tabletter (inneholder bambuterol), Bricanyl depottabletter/injeksjon (inneholder terbutalin): Bricanyl tabletter må svelges hele, må ikke tygges eller knuses.

Alfa- og beta-agonist

Efedrin NAF mikstur med solbærsmak (inneholder efedrin): Brukes av og til hos små barn men effekten er usikker. På grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt frarådes det at efedrin mikstur gis til barn under 2 år.

Monoklonale antistoffer

Xolair (inneholder omalizumab): Tilleggsbehandling ved alvorlig allergisk astma hos voksne og barn over 12 år. Gis som injeksjon av helsepersonell.

Antihistaminer

Tabletter og miksturer som kan brukes når det er allergi som forårsaker astma. Les vår sak om pollenallergi for mer informasjon om disse legemidlene.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Annen behandling

Ved livstruende astmaanfall legges man inn på sykehus.

Relevante tjenester fra Apotek 1

Alle apotek tilbyr nå inhalasjonsveiledning for alle som bruker inhalasjonsmedisin og som har astma eller kols. Tjenesten utføres av farmasøyter, og er gratis. Man får mulighet til å få gjennomgått inhalasjonsteknikk, praktisk bruk og man kan få tips om rengjøring. Les mer om ordningen her.

Rettigheter

Les mer om astma

Pasientorganisasjoner

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, NAAF, Folkehelseinstituttet

Oppdatert: Januar 2016