Osteoporose

Osteoporose (beinskjørhet, benskjørhet) er en tilstand med redusert beinmasse og endret beinstruktur slik at det lettere oppstår brudd. Osteoporose merkes ofte ikke før et brudd oppstår. Beinskjørhet kan forebygges ved å unngå røyking, ha et godt kosthold, fysisk aktivitet og eventuelt tilskudd av kalsium og vitamin D.

Eldre damer er mest utsatt for å få osteoporose

Årsaker til osteoporose

Skjelettet er et levende vev som bygges opp og brytes ned gjennom hele livet. Hos barn er oppbyggingen og nydannelsen større enn nedbrytningen, og resultatet blir økt beinmasse. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, før den begynner å avta ved 40 års alderen som en del av den normale aldringsprosessen. Hos noen går imidlertid nedbrytningen raskere enn det som er normalt, og når mengden beinvev kommer under en viss verdi, kalles det osteoporose.

Beinskjørhet kan oppstå uten andre grunnsykdommer. Mangel på østrogen etter overgangsalderen er hovedårsaken til problemet hos kvinner mellom 60 og 80 år. Til sammenligning har menn som regel kraftigere beinbygning enn kvinner, samt at de opprettholder sin kjønnshormonproduksjon lengre, og rammes derfor av osteoporose senere i livet. Ved høy alder vil tap av beinmasse skje hos begge kjønn, og alle blir beinskjøre bare de blir gamle nok

Langvarig bruk av visse legemidler kan også føre til osteoporose. Dette gjelder først og fremt langvarig bruk av kortikosteroider (steroider) i tablettform, men også tyroksin i store doser, visse legemidler mot epilepsi, noen legemidler mot kreft og langvarig bruk av heparin. Steroider i anbefalte dose til inhalasjon mot astma medfører trolig ingen økt risiko for osteoporose.

Visse sykdommer er vist å øke risikoen for å utvikle osteoporose. Dette gjelder tarmsykdommer for eksempel cøliaki, ulcerøs kolitt og crohns sykdom, der en av grunnene kan være minsket opptak av kalsium og vitamin D i tarmen, men også andre sykdommer som nyresykdommer, revmatiske sykdommer, beinmargssykdommer, spiseforstyrrelser og sykdommer som påvirker balansen av hormoner i kroppen.

Forekomst av osteoporose

Osteoporose forekommer langt hyppigere hos kvinner enn menn. Man tror at mellom 96 000 og 225 000 kvinner i Norge er rammet av osteoporose. Risikoen for at kvinner over 50 år vil oppleve beinbrudd som følge av osteporose er 50%, mens for menn er risikoen 20 %. Forekomsten er høyere i Skandinavia enn i de øvrige europeiske landene. Brudd rammer særlig lårhalsen, håndleddene og ryggvirvlene.

Symptomer på osteoporose

 • Lav beinmasse gir i seg selv ingen symptomer.
 • Brudd i lårhals, håndledd eller ryggvirvler er gjerne første symptom
 • Ryggen kan bli kortere og krummes fordi ryggvirvlene blir flatere

Når bør du kontakte lege

 • Dersom du mistenker at du har osteoporose.
 • Dersom du tror du er utsatt for å utvikle osteoporose. Dette gjelder spesielt de som for eksempel kommer i overgangsalderen tidlig, under 45 år,er slanke og røyker, har mor med lårhalsbrudd og kvinner som har hatt bortfall av menstruasjon som følge av for eksempel intensiv trening eller anoreksi.
 • Dersom du bruker legemidler mot osteoporose og opplever bivirkninger.

Sykdomsforløp

Fra 40 års alder skjer et jevnt tap av beinvev, og tapet øker etter overgangsalder hos kvinner. Andre faktorer enn alder kan ytterligere øke beintapet. Osteoporose er forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Komplikasjonene til osteoporose er risiko for beinbrudd, ledsagende kroniske smerter, funksjonstap og redusert livskvalitet. Dersom man gjennomfører god egenbehandling og følger legens anbefalinger for eventuell medikamentell behandling, reduserer man risikoen for brudd og plager vesentlig.

Forebyggende råd

 • Hvis du tilhører risikogruppen bør du ta beintetthetsmåling
 • Unngå røyking og høyt alkoholforbruk
 • Ha et godt kosthold helt fra ungdomstiden med tilstrekkelig kalsium og vitamin D
 • Regelmessig fysisk aktivitet

Hva kan du gjøre selv?

 • Fysisk aktivitet, alt fra regelmessige gåturer til fysisk styrketrening, stimulerer cellene som bygger opp beinvevet. Beinmassen og muskelstyrken bedres, og falltendensen blir mindre fordi koordinasjonen bedres.
 • Røyking bør unngås. Røyking fører til raskere nedbrytning av beinvevet, og kan være en direkte årsak til osteoporose, eller forverre tilstanden.
 • Høyt alkoholinntak bør unngås. Høyt alkoholinntak øker også risikoen for hoftebrudd.
 • Kostholdet bør være allsidig sammensatt og man bør spise regelmessig og tilstrekkelig. Høye, slanke personer ser ut til å ha høyere risiko for osteoporose. Inntak av nok kalsium og vitamin D er viktig. Kalsium finnes i melk og andre meieriprodukt, men mange mener imidlertid at vi bør spise mindre meieriprodukter, blant annet fordi de inneholder mye mettet fett. Det kan derfor være hensiktsmessig å dekke deler av kalsiumbehovet gjennom kalsiumtilskudd. Vitamin D finnes i fisk og tran. Også sollys gjør at kroppen produserer vitamin D. Eldre bør ta ekstra tilskudd av vitamin D.
 • Hoftebeskyttere har god nytte for utsatte personer for å forhindre lårhalsbrudd. Nordicare Safehip og Wonderhip er slike produkter som også kan dekkes på blå resept
 • Tiltak for å forebygge fall hos dem som er ustøe kan være nyttig. Godt lys, fjerne dørterskler og løse tepper, begrense trappegåing. Visse legemidler kan gi ustøhet og svimmelhet som bivirkning.

Behandling av osteoporose

Legemidler som brukes i forebygging og behandling av osteoporose:

 • Kalsium og vitamin D
  Skal være basisbehandling til alle sammen med livsstilsråd og eventuelt i kombinasjon
  med annen behandling. Anbefalt daglig inntak ved påvist osteoporose er 1-1,5 gram kalsium og 20 mikrogram vitamin D. Kalsium kan påvirke opptaket av andre legemidler. Les derfor pakningsvedlegget.
  Calcigran Forte, Kalcipos-Vitamin D (inneholder calcium og vitamin D).
  For reseptfrie preparater, se oversikt: Kalsium
 • Bifosfonater
  Bifosfonater hemmer nedbrytningen av beinvev og øker beintettheten. Førstevalg i behandling av påvist osteoporose. Det er veldig viktig at legemidlene tas på riktig måte: Tablettene må tas utenom måltid og svelges hele med vann. Man må sitte oppreist når man svelger tabletten og i minst 30 minutter etterpå for å unngå at tabletten blir liggende i spiserøret og irritere slimhinnen. Se pakningsvedlegget til det enkelte legemiddel for mer informasjon.
  • Bifosfonater som tas daglig
   Alendronat/Fosamax 10 mg (inneholder alendronatnatrium)
  • Bifosfonater som tas 1 gang i uken på fast ukedag
   Alendronat 70 mg/Fosamax 70 mg (inneholder  natriumalendronattrihydrat), Optinate septimum (inneholder risedronatnatrium):Dersom man glemmer å ta en tablett skal tabletten tas neste morgen. Uken etter tar man tabletten på den faste ukedagen.
  • Bifosfonat som tas 1 gang i måneden
   Bonviva tablett (inneholder ibandronnatriummonohydrat): Velg en dag i måneden som er lett å huske.
  • Bifosfonat som tas 4 ganger i året (injeksjon)
   Bonviva 3 mg injeksjon (inneholder ibandronnatriummonohydrat): Skal settes av lege eller sykepleier.
  • Bifosfonat som tas 1 gang i året (injeksjon)
   Aclasta infusjonsvæske (inneholder zoledronsyre): Skal settes av lege eller sykepleier.
 • Andre legemidler som tas 1 gang hver 6. måned (injeksjon)
  Prolia (inneholder denosumab): Hemmer nedbrytningen av beinvev. Gis som en enkelt dose subcutant 1 gang hver 6. måned. Lege avgjør om pasient selv eller andre kan sette injeksjonen. Pakning oppbevares i kjøleskap, må ikke fryse og må IKKE ristes kraftig.
 • Østrogen
  Østrogen øker beintettheten og reduserer forekomsten av brudd. Er ikke anbefalt som førstevalg hos kvinner som forebyggende mot osteoporose.
 • Østrogenlignende stoff
  Livial (inneholder tibolon): Er ikke anbefalt som førstevalg hos kvinner som forebyggende mot osteoporose.
 • Parathyreoideahormoner og analoger
  Forsteo injeksjon (inneholder teriparatide): Oppbevares i kjøleskap mellom 2 og 8 grader. Må ikke fryse. Settes som injeksjon under huden daglig. Ikke oppbevar pennen med kanylen på.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Rettigheter

Les mer om osteoporose

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Sosial og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Felleskatalogen
Sist oppdatert: Februar 2012