Blå resept og egenandeler

Har du en kronisk sykdom som medfører at du trenger legemidler/medisinsk utstyr i minst 3 måneder av året, kan du ha krav på å få dette på blå resept. Hvis legemidlet dekkes av blåreseptordningen betaler staten mesteparten av legemiddelutgiftene dine, men du må selv betale en egenandel.

Bilde av en mann som regner på kalkulator

Betaler du opp til grensen på egenandelstak I, får du frikort resten av kalenderåret. Barn under 16 år og minstepensjonister betaler ikke egenandel.

Det er myndighetene, og ikke legen, som bestemmer hvilke legemidler som kan skrives på blå resept. Satser for egenandeler og frikortgrense fastsettes også av myndighetene. Reglene står i blåreseptforskriften.

Hvordan kan du få blå resept?

  • Forhåndsgodkjent refusjon. For bestemte sykdommer eller diagnoser (bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet) kan legen din skrive ut en blå resept direkte.  Statens legemiddelverk bestemmer hvilke legemidler som er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept for de enkelte sykdommene, og listen over legemidlene kalles refusjonsliste. Legemiddelverket har laget en søkefunksjon i refusjonslisten.
  • Søknad om individuell refusjon. Hvis ikke vilkårene for blå resept er oppfylt i refusjonslisten kan legen din søke om blå resept etter søknad for deg. Det er i praksis krav om at behandlingen skal være startet av spesialist på det aktuelle sykdomsområdet. Det er egne skjema for søknad om individuell refusjon av legemidler, for dietetiske næringsmidler og for opioider for kronisk sterke smerter. Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av HELFO og du vil få et skriftlig vedtak i posten. Får du innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene. Da betaler du kun vanlig egenandel på apoteket.

Egenandeler og egenandelstak i 2017

Du må betale egenandel når du får legemidler eller sykepleieartikler på blå resept. Har du resepter som gjelder flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk. Har du flere blå resepter utstedt av ulike leger og/eller ulik dato regnes det egenandel av hver enkelt resept.

Tidligere ble egenandeler ført inn i et eget kvitteringskort, men dette forsvant i 2011. Nå kan du selv sjekke om du nærmer deg frikort vha. hjemmesidene til Helsenorge. Ved hjelp av elektronisk ID kan du selv gå inn for å sjekke egenandeler betalt for legemidler, hos lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser (egenandelstak 1). Har du ikke elektronisk ID kan du be om en detaljert kvittering når du handler legemidler på apoteket.  På hvert Apotek 1 kan vi dessuten skrive ut en samlet oversikt over egenandeler du har betalt hvert kalenderår.

Egenandeler i 2017 ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept:

  • Fra og med måneden du fyller 16 år betaler du 39 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av legemidler tilsvarende tre måneders forbruk. Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder hvis blåresepten(e) er skrevet av samme lege og på samme dato.
  • Egenandelstak 1 er i 2017 kr 2205,-
  • Fra 2010 ble det som heter automatisk frikort for helsetjenester under egenandelstak 1 inført. Dette betyr at egenandelene registreres elektronisk. Man kan reservere seg mot ordningen.
  • Man får frikortet automatisk tilsendt innen 3 uker etter at  grensen er nådd og får tilbakebetalt eventuelt overskytende beløp. 

Egenbetaling når apoteket foreslår at du bytter legemiddel

Når du kommer for å hente legemidler på blå resept, kan apoteket foreslå at du bytter til et billigere, men likeverdig legemiddel. Pakningen, utseende, navn, smak og farge kan variere, men virkningen er den samme. Du kan derfor føle deg trygg ved bytte.

Hvis du godtar å bytte til et billigere legemiddel fra en annen produsent, kan egenandelen bli lavere. På denne måten kan du spare penger.

Du kan likevel kreve å få utlevert legemidlet fra produsenten som står på resepten. Da må du selv betale prisforskjellen. Denne prisforskjellen kan ikke refunderes hvis du har frikort. Dette gjelder for alle, også for dem som ellers er fritatt for å betale egenandel for legemidler på blå resept.

Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte til annen produsent . Da skal apoteket utlevere legemidlet fra den produsenten som står på resepten, og du betaler bare vanlig egenandel. Reglene er fastsatt av Helsedepartementet.

Personer som er fritatt fra å betale egenandel

  • Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
  • Minstepensjonister og personer med supplerende stønad betaler ikke egenandel.
  • Legemidler til behandling av en allmennfarlig, smittsom sykdom er også fritatt egenandel.
  • Personer med yrkesskade som ønsker fritak fra å legge ut for egenandel ved avhenting av legemidler på blå resept, kan søke HELFO om et vedtak om årsakssammenheng.

Priser på legemidler som forskrives på blå resept

Prisene på legemidler i Norge er regulert. Statens legemiddelverk fastsetter en maksimalpris for legemidlet. Prisen vil som hovedregel bli satt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemidlet selges for i et utvalg av europeiske land. Legemiddelverket revurderer denne prisen jevnlig.

For legemidler på blå resept vil det i enkelte tilfeller også bli fastsatt en såkalt refusjonspris. Refusjonsprisen er prisen som Folketrygden refunderer for legemidlet og er oftest lavere enn maksimalpris. Trinnpris er et eksempel på en modell for fastsettelse av refusjonspris. I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. Trinnprisen er den maksimale prisen som Folketrygden refunderer, eller pasientene må betale. Trinnprissystemet utvides stadig etter som flere legemidler får konkurranse.

Les mer om blåreseptordningen

Kilder: NAV, Helfo, Helsenorge, Statens Legemiddelverk (SLV)

Oppdatert: Januar 2017