Reseptekspedisjon

Har du noen gang lurt på hva som skjer på apoteket når du skal hente en resept? Og hvorfor er det noen ganger to ansatte som må se på resepten? Her får du svaret på det.

Bilde av et produkt

Når du kommer til apoteket for å hente ut legemidler på resept, er det strenge krav til apoteket for hva som skal gjøres og sjekkes for å legge til rette for at legemidlet blir brukt riktig. En farmasøyt må kontrollere at legemidlet som utleveres er i henhold til legens resept og at nødvendig informasjon gis om bruken av legemidlene.

Direktereseptur

I Apotek 1 er det egne ekspedisjonsplasser (direkteresepturer) for deg som har resept. Der kan du følge med på hele ekspedisjonen. I direkteresepturen møter du enten en apotektekniker eller en farmasøyt. Er det en apotektekniker som utfører ekspedisjonen må en farmasøyt alltid godkjenne ekspedisjonen før utlevering.

Dataregistrering

Både farmasøyten og apotekteknikeren kan foreta den tekniske delen med å registrere resepten. Leverer du inn en papirresept registreres navn og fødselsdato, hvilke legemidler du skal ha, hvordan du skal bruke dem og hvilken lege som har forskrevet dem. Alle data som registreres lagres i det enkelte apoteks database og kan hentes frem igjen senere. Av hensyn til personvern og taushetsplikt har ikke apotek lov til å utveksle data om deg og din legemiddelbruk. Derfor må opplysningene registreres i hvert enkelt apotek du bruker, selv om de er i samme kjede.

Ved e-resept hentes denne informasjonen direkte fra en database ved hjelp av fødselsnummeret ditt. Informasjon om hva som hentes ut er tilgjengelig både for legen din og for apoteket der du henter ut legemiddelet neste gang.

Farmasøyten vurderer alle typer resepter med hensyn til:
 • formalitetene og gyldigheten av resepten
 • dosering og om legemidlene du har fått nå og eventuelt tidligere kan brukes sammen
 • om det er spesielle bivirkninger du bør vite om
 • om er spesielle reseptfrie legemidler, matvarer, kosttilskudd du skal være forsiktig med
 • andre legemiddelformer, for eksempel om barn og eldre som ikke klarer å svelge tabletter
Om nødvendig kontakter farmasøyten den som har skrevet resepten og avklarer med vedkommende. Etter vurdering av resept godkjenner farmasøyten resepten, dette kalles farmasøytkontroll. På enkelte apotek vil papirresepten stemples med "farmasøytkontroll" istedet for at farmasøyten signerer ved hvert enkelt legemiddel. Ved e-resept blir resepten godkjent elektronisk. Farmasøyten vil gi deg informasjon og du kan også spørre hvis du lurer på noe.

Byttbare legemidler

Apotekene er pålagt av myndighetene å tilby deg reseptpliktige legemidler fra den billigste produsenten hvis det finnes flere likeverdige alternativer, kalt byttbare legemidler. Et likeverdig legemiddel kommer på markedet når produsenten av det opprinnelige legemidlet ikke lenger har enerett. (Parallellimport betyr at originalprodusenten produserer et legemiddel med samme virkestoff i et annet land. Navnet er oftest det samme, men parallellimportørens firmanavn angis i tillegg. Generisk bytte betyr at legemiddel med samme virkestoff er produsert av ulike produsenter som konkurrerer på markedet). Dette medfører priskonkurranse mellom produsentene.

Legitimasjon

 • Fra mai 2014 ble det bestemt at alle som skal hente e-resept må vise legitimasjon på apoteket dersom de ikke er kjent for apotekpersonalet. Vis derfor alltid legitimasjon uoppfordret når du ber om reseptinformasjon eller henter legemidler og medisinsk forbruksmateriell på e-resept. Det gir økt sikkerhet, raskere ekspedisjon, og du slipper å si personnummeret ditt høyt.
 • Hvis du skal la andre hente legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller reseptinformasjon for deg, må de levere fullmakt. Den som henter må ha med sin egen legitimasjon i tillegg til din legitimasjon (eller kopi av denne). Du kan også ha lagret en fullmakt i det aktuelle apoteket. Fullmaktsskjema får du på apoteket eller på www.apotek.no/fullmakt. Det er mulig å bruke et blankt ark, men dette arket må da inneholde:
  • Informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • Navn og fødselsnummer (11 siffer) på den som har gitt fullmakten
  • Navn og fødselsnummer på den som fullmakten er gitt til
  • Hva fullmektigen har fått fullmakt til
  • Hvor og når fullmakten er utstedt
  • Fullmaktgivers underskrift
 • Hvis du henter legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller reseptinformasjon til egne barn inntil 16 år kreves ikke fullmakt. Sørg for å ha med deg hele fødselsnummeret til barnet (11 siffer), slik at apotekpersonalet raskt kan finne resepten.  Apoteket kan stille deg kontrollspørsmål for å forsikre seg om at du er barnets foresatte.
   

Vedtak fra HELFO (tidligere NAV)

Har du resept på et legemiddel som du har fått godkjent dekning på blå resept etter søknad, også kalt individuell refusjon, må du ta dette vedtaket med deg på apoteket. Apoteket skal påføre resepten vedtaksdato, hvor vedtaket er gjort og hvilket legemiddel det gjelder. I tillegg registrerer apoteket vedtaket i databasen og tar vanligvis kopi av vedtaket.

Pakningene

Det/de legemidlene du skal ha plukkes fra lager. Strekkoden på hver enkeltpakning scannes mot etiketten (bruksanvisningen) som settes på hver pakning. Dette for å sikre at apoteket ikke plukker feil pakning. Pakningene skal etter forskriftene merkes hensiktsmessig. Er det flere i en familie som bruker samme type nesespray kan det være godt å vite hvilken pakning som er hvem sin ved at etikett er festet på indre pakning. I forbindelse med sikkerhetskontroller på flyplasser kan du bli bedt om å dokumentere at flytende legemidler er legemidler og at de tilhører deg. La alltid etiketten som apoteket setter på pakningen være på pakningen.

Hva betyr reit?

Gjelder resepten flere ganger sier vi fra til deg om dette. Skriver rekvirenten "Reit I,semel", "Reit II-bis" og så videre under det aktuelle legemidlet betyr det at du kan få legemidlet det antall ganger i tillegg til første ekspedisjon.

Reseptregisteret

Dersom rekvirenten ikke har påført resepten hele fødselsnummeret ditt og adresse spør vi deg om det. I 2003 kom "Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)". Reseptregisteret samler alle opplysninger om legemidler utlevert fra apotek. Apoteket må derfor registrere deg med fødselsdato og personnummer.

Apoteket plikter, uten hinder av taushetsplikten, å sende Reseptregisteret de opplysningene om hver enkelt ekspedert resept. Når apoteket sender opplysningene videre er det med såkalte pseudonyme helseopplysninger: det vil si at identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person uten at identiteten røpes. Formålet med Reseptregisteret er å samle inn og behandle data om legemiddelbruk hos mennesker og dyr.

Kvittering

Kvitteringen du får inneholder bare reseptnummeret og sum. Dette fordi mange kunder kaster kvitteringen fra seg uten å være klar over at den kan inneholde detaljerte opplysninger om deg.

Tidligere ble egenandeler ført inn i et eget kvitteringskort, men dette forsvant i 2011. Nå kan du selv sjekke om du nærmer deg frikort ved å logge deg inn på Helsenorge sine hjemmesider. Ved hjelp av elektronisk ID kan du selv gå inn for å sjekke egenandeler betalt for legemidler, hos lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser (egenandelstak 1). Har du ikke elektronisk ID kan du be om en detaljert kvittering når du handler legemidler på apoteket. På hvert Apotek 1 kan vi dessuten skrive ut en samlet oversikt over egenandeler du har betalt hvert kalenderår.
 
I 2010 innførte man automatisk frikort. Dette betyr at det er slutt på at du selv må sende inn krav om frikort. Innen få uker etter at du har passert frikortgrensen, vil frikortet bli sendt i posten til deg sammen med en liste over hvilke egenandeler som er registert i ditt navn.

Nødekspedisjon

Apoteket kan i særlige tilfeller ekspedere legemidler ved mangelfull resept eller manglende resept. Særlige tilfeller er ved livsnødvendige legemidler og at man ikke får kontakt med rekvirent.

Kilder: Statens legemiddelverk (SLV), Helsenorge, Helsedirektoratet

Oppdatert: Januar 2017