Alzheimer og demens

Demens er en fellesbetegnelse på sykelige tilstander i hjernen med gradvis forverring av intellektuelle funksjoner. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Demens og Alzheimers sykdom forekommer oftest hos eldre over 65 år, og hyppigheten øker med stigende alder.

Bilde av en eldre mann

Årsaker til demens

Demens skyldes sykdommer og skader i hjerneområder som bidrar i bearbeiding av informasjon. Demenssykdommene inndeles vanligvis etter årsaken til sykdommen, men blandingssykdommer forekommer ofte.

Ulike former for demens

Degenerativ demenssykdom utgjør de fleste tilfellene av demens og skyldes nedsatt funksjon av hjernevevet av ulike årsaker.

 • Alzheimers sykdom utgjør cirka 60% av alle tilfeller av demens. Det er ukjent hvorfor Alzheimers sykdom oppstår, men man antar at arvelige forhold delvis har betydning. Ved Alzheimers sykdom dør nerveceller i deler av hjernen, i området ved tinninglappen. Det oppstår forandringer i hjernevevet som kalles senile plakk (proteinavleiringer) og nevrofibrillære floker. De døde nervecellene fungerer ikke og utløperne og koblingene dem imellom blir færre. I tillegg vet man at flere stoffer i hjernen kommer i ubalanse. Blant annet er det for lite av en kjemisk signalsubstans som kalles acetylkolin.
 • I tillegg til Alzheimers sykdom hører Lewylegemesykdom med demens, frontotemporal demens med Picks sykdom og ikke Picks sykdom, Parkinsons sykdom med demens og Huntingtons sykdom med demens inn under gruppen degenerativ demens.

Vaskulær demens utgjør 20-25% av demenstilfellene og skyldes karsykdommer (atherosklerose) i hjernen og hjerneslag. Inndeles vanligvis i 5 hovedgrupper etter antall og størrelse på infarkter i hjernen. I tillegg opptrer vaskulær demens sammen med Alzheimers sykdom.

Sekundær demens skyldes andre sykdommer eller skader på hjernen. Tilstander som kan føre til sekundær demens er:

 • Alkoholmisbruk, stoffskiftefeil, vitaminmangel, hjernesvulst, løsemiddelskader eller andre hodeskader.
 • Infeksjoner som kan utvikle hjernebetennelse. Eksempler er Creutzfeldt-Jakobs sykdom, AIDS, syfilis, borreliose og herpes .

Forekomst av demens

Høy alder er den viktigste risikofaktor for utvikling av demens. De fleste tilfeller av demens oppstår etter fylte 65 år. I Norge har cirka 65000 personer aldersdemens. Siden andel eldre øker, antas forekomsten av demens og Alzheimers sykdom å øke. Det antas at kvinner har høyere risiko enn menn. Personer som har nære slektninger med Alzheimers sykdom, har forhøyet risiko for selv å bli rammet.

Andre risikofaktorer er hjerte-karsykdom, ubehandlet høyt blodtrykk, diabetes, nevrologiske sykdommer eller skader som epilepsi, hodeskader, alkoholmisbruk og løsemiddelskader.

Downs syndrom er sterkt assosiert med utviklingen av Alzheimers. Hos personer med Downs syndrom kan Alzheimers oppstå så tidlig som i 40-års alder.

Symptomer ved demens og Alzheimers sykdom

Symptomene kan variere litt ut fra årsaken til demenssykdommen. Personer med vaskulær demens kan i tillegg ha lammelser eller andre typiske symptomer på hjerneslag.

I tidlig fase vil sykdommen være preget av sviktende hukommelse og nedsatt evne til å forstå sammenhenger. Det er særlig korttidshukommelsen som rammes. I tillegg sees redusert orientering for tid og sted, samt svekket oppmerksomhetsevne og dømmekraft. Kommunikasjonsevnen svekkes, og det kan være vanskelig å sette navn på ting og mennesker. Enkelte kan få problemer med å bruke dagligdagse redskaper, som for eksempel en saks eller et kjøkkenredskap. Evnen til å fungere i hverdagen svekkes gradvis.

Når symptomene på demens utvikler seg, påvirker det vanlige sosiale aktiviteter og forholdet til andre mennesker. Den demente trekker seg tilbake og mister interesse for omgivelser og familie. Som en følge av sykdommen vil adferden endre seg og mange får psykiske plager. Den demente kan lett bli forvirret, kjenner ikke igjen mennesker og vet ikke hvor han/hun er, eller hvilken dag det er. Dette kan være med å bidra til blant annet depresjon, angst, rastløshet, uro, initiativløshet eller aggressivitet.

Ved langtkommet demens vil det oppstå fysisk svekkelse. Muskelstivhet, balanseproblemer og inkontinens for urin er ikke uvanlig. Over tid vil behovet for pleie og omsorg være økende.

Når bør du kontakte lege?

Hvis man har mistanke om at en selv eller en av de nærmeste er i ferd med å utvikle demens. Det er viktig med undersøkelse for å avdekke eventuelt andre årsaker til hukommelsessvikt som eventuelt kan behandles.

Sykdomsforløp ved Alzheimers sykdom eller demens

Demens utvikler seg gradvis. Generelt går utviklingen langsomt. 10-12 års sykdomsforløp er vanlig, men det er store individuelle forskjeller.  Berger-skalaen, "omsorgstrappen", deler utviklingen av en demenssykdom i 6 trinn på bakgrunn av funksjonsevnene i løpet av 10-12 års utvikling.

Personer med vaskulær demens har som regel en trinnvis forverring, mens det er en jevnere utvikling ved Alzheimers sykdom. De fleste som lider av demens blir etter hvert pleietrengende. I mange tilfeller er pleie på institusjon nødvendig.

Forebyggende råd mot demens og Alzheimers sykdom

Vi vet for lite om hvilke faktorer utenom alder, som disponerer for demens til å kunne foreslå sikre forebyggende tiltak. Men det ser ut som at høyt blodtrykk, inaktivt liv og kosthold har betydning. Det foregår en del forskning på området. Vaskulær og sekundær demens kan trolig i enkelte tilfeller forebygges. Alzheimers sykdom kan i liten grad forebygges.
 • En god og sunn livsstil uten røyking og alkoholmisbruk, men med mosjon og sunt kosthold, forebygger blodpropper i hjernen og kan trolig forebygge vaskulær demens.
 • Ved høyt blodtrykk, hjerte-kar-sykdom eller diabetes, er det viktig å følge opp behandling iverksatt av lege. Inntak av omega-3-fettsyrer enten i kostholdet eller som kosttilskudd, kan trolig redusere risikoen for å utvikle vaskulær demens. En publikasjon i JAMA (2010) viser ingen effekt av 2 års behandling med omega-3 for å bremse utvikling av kognitiv svikt hos pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom

Praktiske råd for demente og deres pårørende

 • Det er viktig med kjente, trygge og forutsigbare omgivelser.
  • Behold kjente møbler og bilder
  • Tilstreb regelmessighet og faste rutiner
  • Ha gjerne en daglig timeplan
  • Hold orden, og la ting ha sin faste plass. Dette minsker forvirring.
  • Ha lett synlige kalendere og klokker.
 • I samtaler med den demente bør du
  • Snakke langsomt
  • Bruke enkle ord, helst substantiv, og korte setninger
  • Stille kun ett spørsmål om gangen
  • Hjelp gjerne til med ord, men ikke ta over samtalen

Behandlingsoversikt

Målet er å skape best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Det viktigste er å tilrettelegge boforhold og organisere støttetiltak slik at den demente og pårørende klarer seg i hverdagen. Etter hvert som sykdommen utvikler seg vil det være behov for hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. I mange tilfeller er langtidsplass i institusjon nødvendig.

Det finnes ingen legemidler som kan kurere Alzheimers sykdom og demens. Tilstanden utvikler seg uansett bruk av legemidler. Det finnes derimot legemidler som for enkelte bedrer symptomene på Alzheimers sykdom. Effekten av disse legemidlene varer 5-6 måneder til noen år. Behandling kan fortsette i inntil 2 år hvis kontroller hver 6.-12.måned viser positiv effekt. Ved tvil om effekt av behandling bør man vurdere å avbryte behandling. 

 • Antikolinesteraser
  Acetylkolinesterasehemmere er legemidler som øker nivået av acetylkolin i hjernen. Acetylkolin sørger for at nervesignal mellom hjernecellene overføres. Legemidlene brukes ved mild og moderat Alzheimer og bedrer oppmerksomhet, initiativ og hukommelse.
  • Aricept /Donepezil  (inneholder donepezil): Kan tas uavhengig av måltid.
  • Exelon/Orivast/Rivastigmin (inneholder rivastigmin): Kapsler og mikstur tas sammen med mat. Kapslene svelges hele med rikelig drikke og må ikke åpnes eller knuses. Ved bruk av Exelon depotplaster går virkestoffet inn i blodsirkulasjonen gjennom huden og påvirkes derfor ikke av mat og drikke. Bruk kun ett Exelon plaster om gangen. Fjern gårsdagens plaster før nytt plaster påsettes. Plasteret skal ikke deles opp i biter.
  • Galantamin/Reminyl (inneholder galantamin): Tas med rikelig drikke, og helst i forbindelse med måltid. Reminyl depotkapslene skal svelges hele, helst om morgenen, må ikke tygges eller knuses. Galantamin depotkapsler skal svelges hele om morgenen, må ikke tygges eller knuses. Ved svelgevansker kan kapselen åpnes og innholdet svelges helt, men innholdet må ikke knuses eller tygges.
 • Andre midler mot demens
  Hukommelsestap ved Alzheimer skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder N-metyl-D-Asparat (NMDA)-mottagere som er med i overføringen av nervesignalene som er viktig for læring og hukommelse. Aminosyren glutamat kan stimulere disse mottakerne til uønsket aktivitet. Memantin blokkerer i disse mottakerne og forbedrer overføring av nervesignaler og hukommelse. Memantin kan prøves ved moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

Andre legemidler som nevroleptika, antidepressiva og beroligende kan også være aktuelt avhengig av type følgetilstand.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av legemidlene

 • Ved bruk av faste legemidler hos demente er det viktig at de har hjelp til å følge opp medisineringen. Bruk gjerne dosett.
 • Følg doseringen fra legen og les pakningsvedlegget
 • For legemidler som skal forsinke utviklingen av demens (Aricept, Exelon, Reminyl og Ebixa) er det vanlig å starte med en lav dose og øke etter legens anbefaling hvis legemidlet tolereres godt.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Geriatri, en medisinsk lærebok v/ Torgeir Bruun Wyller, Felleskatalogen, helsenorge.no, Folkehelseinstituttet


Sist oppdatert: November 2012